بخش کاربری و تمدید اکانتامکانات این بخش شامل:
1- مشاهده تاریخ شروع و انقضاء اکانت
2-تغییر پسوورد اکانت
3-تمدید اکانت ، درصورت تمدید به مدت زمان باقی مانده اکانت شما اضافه خواهد شد.